Vijf vragen aan Gunn-Rita Dahle Flesjaa

Vijf vragen aan Gunn-Rita Dahle Flesjaa

You can also read this interview in English below.

Gunn-Rita Dahle Flesjaa is al een tijdje renster af. De sympathieke meervoudige wereldkampioene volgt nog altijd het mountainbiken op. We waren nieuwsgierig wat haar allemaal boeide en stelde haar vijf vragen.

 • Hoe gaat het met je en wat doe je nu na je mountainbike carrière?
  GR: Het gaat goed, ik ben gezond en probeer veilig te blijven. Ik werk als ambassadeur voor Merida global en mis natuurlijk het grote fietsfestival en de fietsactiviteiten over de hele wereld dit laatste jaar. Hopelijk worden we weer normaal. In mijn dagelijkse werk heb ik een project manager positie met de verantwoordelijkheid voor verkeers- en fietseducatie voor basisschoolleerlingen voor de provincie Rogaland. Ik hou van mijn werk en de beste dagen zijn wanneer ik scholen bezoek en samen met kinderen een hele dag op de fiets kan doorbrengen. Ik test een nieuw concept uit om meer te fietsen en meer te oefenen in het verkeer dicht bij je huis en school. Kijk op www.flinki.no en volg ons op FB en Instagram #flinkitrafikken 🙂
 • Volg je het mountainbiken nog?
  GR: Zeker volg ik het MTB-leven. Dat is een levensstijl voor altijd naar mijn mening. Ik volg de competitieve kant van alles en probeer op FB en Instagram op de hoogte te blijven van het nieuws en de actie van de rijders, mannen en vrouwen. We hebben een zoon die nu net 12 jaar is geworden en hij doet aan voetbal, atletiek en natuurlijk MTB. Hij gaat deze zomer beginnen met wielrennen dus dat betekent dat wij ook weer van de partij zullen zijn. Een mooie en leuke toekomst voor ons allemaal.
 • Zie je een evolutie in mountainbiken?
  GR: Er is altijd een evolutie in mountainbiking aangezien het zo’n jonge sport is. Op dit moment is de grote evolutie de e-bikes en ik denk dat dit onze sport alleen maar zal doen groeien.
 • Zijn er opkomende talenten in jullie land?
  GR: Ja er zijn er een paar, maar ik denk dat het woord talent vaak verkeerd gebruikt wordt in mijn opinie. Als we het woord talent te vroeg gebruiken is het vaak een korte carrière voor veel van deze “talenten”. Laten we het over talenten hebben als we jonge jongens en meisjes vinden die echt elke dag hard willen werken voor vele jaren zonder enig resultaat, ze zijn geïnteresseerd in het verbeteren op vele niveaus en nieuwsgierig naar hoe de GROTE sterren hun doelen en niveau hebben bereikt. Als deze persoon kan zeggen dat ik minimaal 10 jaar van mijn leven nodig zal hebben om wereldkampioen te worden, kunnen we gaan praten over een talent. Veel heeft te maken met prioriteit elke dag voor wat je nastreeft in de sport.
 • Wie worden de nieuwe Olympische kampioenen in XCO?
  GR: Kruis de vingers voor een Olympische wedstrijd in 2021! Onze sport is spannend en heel divers… er kan van alles gebeuren en heel veel dingen met het weer en de omstandigheden beïnvloeden de wedstrijdsituatie. Dat is een van de mooiste kanten van onze sport. Ik hou hiervan. Dus we hebben een groot scala aan potentiële winnaars elke keer als we aan de start komen. Mijn gok voor de mannen is Nino tegen Mathieu van der Poel… hopelijk komt Henrique Avancini daarboven. Bij de vrouwen zijn er zo veel… Pauline, Jolanda, Kate en nog veel meer. Met het parcours in Tokio wordt het zeker een spannende race van dichtbij.

Bedankt Gunn-Rita en we wensen jou nog veel succes en geluk in je verdere leven.

Gunn-Rita in world cup Houffalize 2010

English version

Gunn-Rita Dahle Flesjaa has been a cyclist for a while now. The sympathetic multiple world champion still follows mountain biking. We were curious to find out what fascinated her and asked her five questions.

 • How are you doing and what are you doing now after your mountain bike career?
  GR: Im doing fine, healthy and trying to stay safe these days. I work as an ambassador for Merida global and miss of course the big bike festival and cycling activity around the world for this last year. Hopefully we will get back to normal. In my daily work I have a project manager position with the responsibility for traffic and cycling education for primary school student for the county of Rogaland. I love my job and the best days are when Im visiting schools and can spend a entire day on the bike together with kids. Im testing out a new concept for more biking and more practice in the traffic close by your home and school. Check out www.flinki.no and follow us on FB and Instagram #flinkitrafikken 🙂
 • Do you still follow mountain biking?
  GR: For sure I follow the MTB life. That is a lifestyle for ever in my opinion. I follow the competitive side of it and try to keep updated on FB and Instagram about the news and action of the riders, men and women. We have a son now just turned 12 years old and he is into soccer, track and field running and of course MTB. He will start racing this summer so that means we will be back in the game again. Bright and fun future for all of us.
 • Do you see any evolution in mountain biking?
  GR: There is always an evolution in Mountainbiking since it is such a young sport. These days the big evolution is on eBikes and I think this will just grove our sport.
 • Are there any upcoming talents in your country?
  GR: Yes there is a few but I think the word talent often are used very wrong in my opinion. If we use the word talent to early it tend to be a short carrie for many of these «talents». Lets talk about talents when we find young boys and girls that really want to work hard every day for many years without any results, they are interested in improving on many levels and curious about how the BIG stars reached their goals and level. If this person can say that I will need minimum 10 years of my life to become a world champion, we can start talking about a talent. A lot have to do about priority every single day for what you aim for in sport.
 • Who will be the new Olympic champions in XCO?
  GR: Cross the fingers for a Olympic Game in 2021! Our sport is exciting and very diverse… lots of things can happen and lots of things with weather and conditions affects the race situation. That is one of the greatest part of our sport. I love this. So we have a big range of potensial winners every time we get to the startling. My guess for the men is Nino against Mathieu van der Poel… hopefully Henrique Avancini will be up there. For the women there are so many… Pauline, Jolanda, Kate and many more. For sure with the course in Tokyo it will be a close up and a exciting race.

Thanks Gunn-Rita and we wish you a lot of success and luck in your further life.

Photos: Facebook Gunn-Rita Dahle