Interview met Olympisch Kampioen Jaroslav Kulhavy

Interview met Olympisch Kampioen Jaroslav Kulhavy

You can also read this in English. Du kannst das auch auf Deutsch lesen. Vous pouvez également lire ceci en français.

Meer vrijheid, meer motivatie

Het was verrassend nieuws toen Jaroslav Kulhavy aankondigde dat hij in 2019 voor zijn eigen team zou gaan racen. De Tsjechische Olympisch Kampioen van 2012 en Olympisch zilveren medaillewinnaar van 2016 zal in het kader van zijn voorbereiding op de Cape Epic opnieuw in Cyprus racen.
We spraken met de 34-jarige oud-wereldkampioen over zijn beslissing om alleen te gaan, de redenen waarom zijn seizoen 2018 onder de maat was, en over waarom hij zich samen met zijn partner – de Amerikaanse kampioen – Howard Grotts voorbereidt op de Cape Epic in Cyprus.

Jaroslav, hoe was uw winter en voorbereiding op het seizoen tot nu toe?
De wintervoorbereiding is vrij goed geweest, ik begon ongeveer 3 weken later, maar het is oké want de World Cup begint later.

Je zal blijven racen op Specialized Bikes, maar in 2019 voor je eigen team, Kulhavy Racing. Wat is de reden om zelf iets te maken en wanneer heb je dit besloten? Waarom ben je niet in het zeer succesvolle Team Specialized Racing gebleven?
Ja, ik ga racen als onderdeel van mijn eigen project voor 2019. Na het seizoen 2018 dacht ik na over wat veranderingen en nieuwe motivatie, dus deze combinatie is perfect, en ik ben erg blij dat ik samen met Specialized verder ga. Het nieuws van Specialized om technische ondersteuning te geven kwam vrij laat – natuurlijk sprak ik met andere teams, maar er kwam niets interessants aan het einde. Mijn eigen project geeft meer vrijheid en meer motivatie.

Je bent 34 jaar oud; is deze verandering ook een soort venster op de toekomst van Jaroslav Kulhavy, het runnen van je eigen team na je carrière? Zoals Thomas Frischknecht, Ralph Näf, Bart Brentjens en anderen?
Ja, het kan de start zijn van het “toekomstige team”, maar nu heb ik nog veel doelen voor dit seizoen en het Olympisch seizoen. We moeten ook stabiele partners krijgen voor 2020.

Voor u zijn Cyprus en de Sunshine Cup een soort van jaar tot jaar ingang in het cross country seizoen. Wat maakt het voor u de moeite waard om dat elk jaar te herhalen?
Ik hou van Cyprus en de Sunshine Cup is een perfecte training voor het hoofdseizoen. Er zijn ook veel UCI punten dus het is de beste optie. Het ziet er misschien uit als een saai programma om elk jaar in Cyprus te zijn, maar ik vind het leuk – elke etappe is leuk en leuk rijden (glimlachen).

In 2018 reed je de Afxentia etappekoers, hetzelfde als je Gespecialiseerde teamgenoot Howard Grotts. In Cyprus racete je tegen elkaar, maar een paar weken later won je samen de Absa Cape Epic. Hoe belangrijk is het om deze dagen op Cyprus door te brengen? Controleer je samen wat dingen, of misschien is er nog een andere reden?
Ik bedoel dat is goed – eerste contact tussen partners een paar weken voor de Epic. We hebben onze prestaties, fietsen en andere zaken getest. Ook de intensiteit van de race en het contact met het terrein is erg belangrijk na de winter.

In 2018 won je voor de derde keer de Cape Epic, maar daarna liep je seizoen niet meer zo soepel. Terugkijkend, wat was daar de reden voor?
Het was veel samen, maar de belangrijkste reden was een probleem met de ademhaling met de hoogste intensiteit; voor de XC World Cup is het een behoorlijk probleem als je niet voor 100% kunt werken, maar slechts 90-95%.

En wat heeft dat gebrek aan ademhaling precies veroorzaakt?
Het lijkt erop dat het een spierprobleem was, waarschijnlijk begonnen na mijn laatste blessures – een gebroken knieschijf en pols. Er is een probleem met een onbalans van de spieren en ook een zwak kernsysteem.

Wat is uw belangrijkste focus voor 2019, wat is belangrijk voor u in het komende seizoen?
Het eerste doel is de Cape Epic, dan zou ik graag mijn “oude” prestaties terug te nemen op de World Cups. Ook de Olympische selectie is een van de doelen.

Wat vindt u van het Short Track formaat in de World Cup?
Het korte circuit verandert veel. Er zijn veel snelle renners met ambities, maar iemand kan dan wel wat moeer zijn voor de XC-race. Het gaat echt om prioriteiten. Het XCC-formaat kan goed zijn voor toeschouwers en het is een betere kans voor sponsors als de renners 2 keer per week racen.

Wat heb je persoonlijk geleerd over de impact van de Short Track op de cross country race van zondag?
Het belangrijkste en grootste probleem was de verandering in mijn laatste training voor de XC. Normaal gesproken had ik een rustdag, nu is er de XCC, dus moest ik de laatste vier trainingsdagen voor de XC veranderen.

Je hebt goud en zilver gewonnen op de Olympische Spelen. Zijn de 2020-spellen in Tokio nog steeds een belangrijk doel voor jou?
Zeker. Als ik gezond ben, dan is Tokio een heel belangrijk doel. Mijn programma zal bijna hetzelfde zijn: XC plus enkele etappekoersen en marathons, en misschien nog wat meer wegwedstrijden voor training.

Meer informatie vind je op www.activatecyprus.com

Foto’s: Anna Buick

Interview with Olympic Champion Jaroslav Kulhavy
More Freedom, More Motivation

It was surprising news when Jaroslav Kulhavy announced he would race for his own team in 2019. The Czech Olympic Champion of 2012 and Olympic silver medalist of 2016 will once again race in Cyprus as part of his preparation for the Cape Epic.
We spoke to the 34 year-old former World Champion about his decision to go alone, the reasons why his 2018 season was under par, and about why he prepares for the Cape Epic in Cyprus together with his partner – the US Champion – Howard Grotts. 

Jaroslav, how was your winter and preparation for the season so far?
The winter preparation has been quite good, I began about 3 weeks later, but it’s okay because the World Cup starts later.

You will continue to race on Specialized Bikes, but in 2019 for your own team, Kulhavy Racing. What’s the reason for creating something on your own and when did you decide this? Why did you not stay in the very successful Team Specialized Racing? 
Yes, I will race as part of my own project for 2019. After the 2018 season I was thinking about some changes and new motivation, so this combination is perfect, and I am really happy that I will continue together with Specialized. The news from Specialized to give technical support came quite late – of course I spoke with others teams, but nothing interesting came at the end. My own project gives more freedom and bigger motivation. 


You are 34 years old; is this change also a kind of window into the future of Jaroslav Kulhavy, running your own team after your career? Like Thomas Frischknecht, Ralph Näf, Bart Brentjens and others?
Yes, it can be start of the “future team”, but now I have still have many goals for this season and the Olympic season. We also need to get stable partners for 2020. 


For you, Cyprus and the Sunshine Cup are a kind of year-by-year entrance into the cross country season. What makes it worth it for you to repeat that every year?
I love Cyprus and the Sunshine Cup is perfect training before the main season. There’s also many UCI points so it’s the best option. It maybe looks like a boring program to be every year in Cyprus, but I like it – every stage is fun and nice riding (smiling)


In 2018 you rode the Afxentia stage race, the same as your Specialized teammate, Howard Grotts. In Cyprus you were racing against each other, but a few weeks later you won the Absa Cape Epic together. How important is it to have these days in Cyprus? Do you check some things together, or perhaps there’s another reason?
I mean that is good – first contact between partners a few weeks before the Epic. We tested our performance, bikes and other stuff. Also race intensity and contact with the terrain is very important after the winter.

In 2018 you won the Cape Epic for the third time, but afterwards your season didn’t run so smoothly anymore. Looking back, what was the reason for that?
It was many things together, but the main reason was a problem with breathing at the highest intensity; for the XC World Cup it’s quite a problem if you cannot work on 100%, but just 90-95%. 

And what exactly caused that lack of breathing?
It looks like it was a muscle problem, probably started after my last injuries – a broken kneecap and wrist. There is a problem with an imbalance of the muscles and also a weak core system.


Regarding 2019, what’s your main focus, what’s important for you in this upcoming season?
The first goal is the Cape Epic, then I would like take back my “old” performance at the World Cups. Also Olympic selection is one of the goals.


What do you think about the Short Track format in the World Cup? 
The short track changes a lot. There are many fast riders with ambitions, but somebody can then be more tired for XC race. It’s really about priorities. The XCC format can be good for spectators and it’s a better chance for sponsors when the riders are racing 2 times per race week.

For you personally, what did you learn about the impact of the Short Track on Sunday’s cross country race? 
The main thing and problem was changes in my final training before the XC. Normally I had a rest day, now is there is the XCC, so I had to change the final four days of training before the XC. 


You have won Gold and Silver at the Olympics. Are the 2020 games in Tokyo still an important goal for you?
Certainly. If I am healthy then Tokyo is a very important goal. My program will be almost same: XC plus some stage races and marathons, and maybe some more road races for training.

Find more on www.activatecyprus.com

Photos: Anna Buick

Interview mit Olympiasieger Jaroslav Kulhavy:
Mehr Freiheit, mehr Motivation
 
Es war doch eine überraschende Neuigkeit, als Jaroslav Kulhavy vor kurzem verkündete, dass er 2019 für sein eigenes Team fahren wird. Der Olympiasieger von 2012 und Silbermedaillengewinner 2016 wird in zwei Wochen wie gewohnt beim Cyprus Sunshine Cup auftauchen. Wir haben mit dem 34-jährigen Tschechen gesprochen, über seine Entscheidung, warum er 2018 Probleme hatte und was es für ihn bedeutet das Cape Epic gemeinsam mit Howard Grotts auf Zypern vorzubereiten. 
 
 
Jaroslav, wie ist Ihr Winter und die Vorbereitung auf die Saison 2019 gelaufen? 
Die Vorbereitung war ziemlich gut. Ich habe drei Wochen später begonnen als sonst, aber das ist okay. Der Weltcup startet ja dieses Jahr auch später. 
 
Sie werden weiter auf Specialized Bikes fahren, aber 2019 für Ihr eigenes Team, Kulhavy Racing. Was hat Sie dazu bewogen was Eigenes auf die Beine zu stellen und wann haben Sie das so entschieden? Warum sind Sie nicht im sehr erfolgreichen Team Specialized Racing geblieben?
Ja, ich werde 2019 für mein eigenes Projekt fahren. Nach der Saison 2019 habe ich über Veränderungen und neue Motivation nachgedacht. Und diese Kombination ist perfekt. Ich bin sehr froh darüber, dass ich weiter auf Specialized fahren kann. Die Nachricht von Specialized, dass sie mich mit Bikes unterstützen würden, kam ziemlich spät – natürlich habe ich mit anderen Teams gesprochen, aber es war letztlich nichts interessant. Mein eigenes Projekt gibt mir mehr Freiheit und größere Motivation. 
 
Sie sind 34 Jahre alt. Ist diese Veränderung ein Stück weit ein Fenster in die Zukunft von Jaroslav Kulhavy? In eine Karriere als Team-Manager, so wie Thomas Frischknecht, Ralph Näf, Bart Brentjens oder andere?
Ja, das kann der Start eines „Zukunft-Teams“ sein, aber im Moment habe ich immer noch viele Ziele für diese und die Olympia-Saison 2020. Wir müssen für 2020 auch zuverlässige Partner haben. 
 
Für Sie ist Zypern und der Sunshine Cup Jahr für Jahr eine Art Tür in die Cross-Country-Saison. Was ist es wert, das jedes Jahr zu wiederholen?
Ich liebe Zypern und der Sunshine Cup ist perfektes Training, bevor es richtig los geht. Es gibt auch viele Weltranglistenpunkte. So ist es die beste Wahl. Das hört sich vielleicht nach einem langweiligen Programm an, jedes Jahr auf Zypern zu sein, aber ich mag das – jede Etappe macht Spaß und ist schön zu fahren (smiling). 
 
2018 sind Sie auch das Afxentia gefahren, genauso wie ihr Specialized Teamkollege Howard Grotts. Auf Zypern sind Sie gegeneinander gefahren, aber ein paar Wochen später haben Sie mit ihm das Absa Cape Epic gewonnen. Wie wichtig sind diese Tage auf Zypern zu haben? Besprechen Sie da noch Dinge oder gewöhnen Sie sich vielleicht aneinander? 
Ich glaube, dass es gut ist, ein paar Wochen vor dem Epic Kontakt mit seinem Partner zu haben. Wir testen unsere Verfassung, die Bikes und anderes Material. Auch die Wettkampf-Intensität und der Kontakt mit dem Terrain ist nach dem Winter von Bedeutung. 
 
Voriges Jahr haben Sie mit Howard das Cape Epic zum dritten Mal gewonnen, aber danach lief die Saison nicht mehr rund. Im Rückblick, was waren die Gründe dafür?
Da kamen einige Dinge zusammen, aber der Hauptgrund war ein Problem mit der Atmung bei höchster Intensität. Für den Cross-Country-Weltcup ist es ein ziemliches Problem, wenn du nicht hundert Prozent geben kannst, sondern nur 90 oder 95. 
Und was genau hat das Atem-Problem verursacht?
Es sieht so aus als ob es vor allem ein muskuläres Problem war, das vermutlich schon nach meinen letzten Verletzungen begonnen hat – eine gebrochene Kniescheibe und das gebrochene Handgelenk. Dadurch gab es ein Problem mit einer Disbalance der Muskulatur und eine Schwäche im Rumpf. 
 
Im Blick auf 2019, was ist ihr größtes Ziel, was ist für Sie wichtig in der bevorstehenden Saison?
Das erste Ziel ist das Cape Epic. Dann würde ich mir gerne meine alte Leistungsfähigkeit im Weltcup zurückholen. Und die Olympia-Qualifikation ist auch ein Ziel. 
 
Stichwort Weltcup, was denken Sie über das neue Short Track Format im Weltcup?
Der Short Track verändert vieles. Da gibt es so viele Fahrer mit Ambitionen, aber man kann auch müde sein für das Cross-Country-Rennen. Es ist eine Frage der Prioritäten. Das XCC-Format kann für Zuschauer gut sein und es ist eine Chance für Sponsoren, wenn die Fahrer zwei Rennen pro Woche fahren. 
 
Für Sie persönlich, was haben Sie für sich gelernt über den Einfluss des Short Track am Freitagabend auf das sonntägliche Cross-Country-Rennen?
Hauptsächlich hat es mein letztes Training vor dem Cross-Country-Rennen verändert. Normalerweise habe ich (Freitag) einen Ruhe-Tag, jetzt ist da das Short Track. Deshalb musste ich die letzten vier Tage vor dem Cross-Country umbauen. 
 
Sie haben bei den Olympischen Spielen Gold und Silber gewonnen. Sind die Spiele in Tokio 2020 immer noch ein wichtiges Ziel?
Sicherlich. wenn ich gesund bin, dann ist Tokio ein sehr wichtiges Ziel. Mein Programm bleibt fast dasselbe. Cross-Country plus ein paar Etappenrennen und Marathons. Vielleicht fahre ich zum Training ein paar mehr Straßenrennen.

Photo’s: Anna Buick

Entretien avec le champion olympique Jaroslav Kulhavy


Plus de liberté, plus de motivation

Jaroslav Kulhavy a annoncé qu’il courrait pour sa propre équipe en 2019, ce qui a été surprenant. Le champion olympique tchèque de 2012 et médaillé d’argent olympique de 2016 courra à nouveau à Chypre dans le cadre de sa préparation pour le Cape Epic.
Nous avons parlé avec l’ancien champion du monde de 34 ans de sa décision d’y aller seul, des raisons pour lesquelles sa saison 2018 n’était pas à la hauteur, et pourquoi il se prépare pour le Cape Epic à Chypre avec son partenaire – le champion américain – Howard Grotts.

Jaroslav, comment s’est passé ton hiver et ta préparation pour la saison ?
La préparation hivernale a été assez bonne, j’ai commencé environ 3 semaines plus tard, mais c’est bon car la Coupe du Monde commence plus tard.

Vous continuerez à courir sur des vélos spécialisés, mais en 2019 pour votre propre équipe, Kulhavy Racing.

Quelle est la raison pour laquelle vous avez créé quelque chose par vous-même et quand avez-vous pris cette décision ? Pourquoi n’êtes-vous pas resté dans le très réussi Team Specialized Racing ?
Oui, je vais courir dans le cadre de mon propre projet pour 2019. Après la saison 2018, je pensais à quelques changements et à une nouvelle motivation, donc cette combinaison est parfaite, et je suis vraiment heureux de continuer avec Specialized. Les nouvelles de Specialized pour le support technique sont arrivées assez tard – bien sûr, j’ai parlé avec d’autres équipes, mais rien d’intéressant n’est venu à la fin. Mon propre projet me donne plus de liberté et plus de motivation.

Vous avez 34 ans ; ce changement est-il aussi une sorte de fenêtre sur l’avenir de Jaroslav Kulhavy, dirigeant votre propre équipe après votre carrière ? Comme Thomas Frischknecht, Ralph Näf, Bart Brentjens et autres ?
Oui, ça peut être le début de la “future équipe”, mais maintenant j’ai encore beaucoup d’objectifs pour cette saison et pour la saison olympique. Nous devons également trouver des partenaires stables pour 2020.

Pour vous, Chypre et la Sunshine Cup sont une sorte d’entrée année après année dans la saison de ski de fond. Qu’est-ce qui fait que ça vaut la peine pour vous de répéter ça chaque année ?
J’adore Chypre et la Sunshine Cup est un entraînement parfait avant la saison principale. Il y a aussi beaucoup de points UCI donc c’est la meilleure option. Cela ressemble peut-être à un programme ennuyeux à suivre chaque année à Chypre, mais j’aime bien – chaque étape est amusante et agréable à conduire (avec le sourire).

En 2018, vous avez participé à la course par étapes Afxentia, tout comme votre coéquipier spécialisé, Howard Grotts. A Chypre, vous couriez l’un contre l’autre, mais quelques semaines plus tard, vous avez remporté l’Absa Cape Epic ensemble. Quelle est l’importance d’avoir aujourd’hui à Chypre ? Est-ce que vous vérifiez certaines choses ensemble, ou peut-être qu’il y a une autre raison ?
Je veux dire que c’est une bonne chose – le premier contact entre les partenaires quelques semaines avant l’Epic. Nous avons testé nos performances, nos vélos et d’autres choses. L’intensité de la course et le contact avec le terrain sont également très importants après l’hiver.

En 2018, vous avez remporté le Cape Epic pour la troisième fois, mais par la suite, votre saison ne s’est plus aussi bien déroulée. Avec le recul, quelle en était la raison ?
C’était beaucoup de choses ensemble, mais la raison principale était un problème de respiration à la plus haute intensité ; pour la Coupe du Monde XC, c’est tout un problème si vous ne pouvez pas travailler à 100%, mais seulement 90-95%.

Et qu’est-ce qui a causé ce manque de respiration ?
On dirait que c’était un problème musculaire, probablement commencé après mes dernières blessures – une rotule et un poignet cassés. Il y a un problème de déséquilibre des muscles et aussi un système nerveux faible.

En ce qui concerne 2019, quel est votre objectif principal, qu’est-ce qui est important pour vous dans la saison à venir ?
Le premier objectif est le Cape Epic, puis je voudrais reprendre ma “vieille” performance aux Coupes du Monde. La sélection olympique est également l’un des objectifs.

Que pensez-vous du format courte piste de la Coupe du monde ?
La courte piste change beaucoup. Il y a beaucoup de coureurs rapides avec des ambitions, mais quelqu’un peut alors être plus fatigué pour la course XC. C’est vraiment une question de priorités. Le format XCC peut être bon pour les spectateurs et c’est une meilleure chance pour les sponsors lorsque les coureurs courent 2 fois par semaine.

Pour vous personnellement, qu’avez-vous appris sur l’impact de la courte piste sur la course de cross-country de dimanche ?
L’essentiel et le problème, c’est que j’ai eu des changements dans mon entraînement final avant le XC. Normalement, j’ai eu une journée de repos, maintenant qu’il y a le XCC, j’ai donc dû changer les quatre derniers jours de formation avant le XC.

Vous avez gagné l’or et l’argent aux Jeux olympiques. Les Jeux de 2020 à Tokyo sont-ils toujours un objectif important pour vous ?
Certainement. Si je suis en bonne santé, Tokyo est un objectif très important. Mon programme sera presque le même : XC plus quelques courses par étapes et marathons, et peut-être d’autres courses sur route pour l’entraînement.

Plus d’informations sur www.activatecyprus.com

Photos: Anna Buick