Mona Mitterwallner kiest voor Cannondale

Mona Mitterwallner kiest voor Cannondale

Mona Mitterwallner rijdt volgend seizoen voor het Cannondale team. Dat heeft het team bekend gemaakt in een persbericht samen met een interview met Mona. Dat willen we u niet onthouden. Je vindt onder dit vertaalde interview ook in de originele Engelse versie.

Mona Mitterwallner heeft een vuur in haar dat gevoed wordt door een passie en drive om de beste ter wereld te zijn. In 2021 won ze zowat elke grote XC wedstrijd. Mona sloot haar seizoen af met een overwinning in Elba, Italië – en claimde haar troon als de onbetwiste kampioen van de MTB Marathon Wereldkampioenschappen. Mitterwallner is nederig op de fiets, maar een kracht om rekening mee te houden als ze zich vastklikt en haar blik op het parcours richt, een blik die nauwelijks wordt belemmerd door een rivaal, waardoor ze perfect past in het (Cannondale) team.

Wanneer was de eerste keer dat je op een fiets zat?
De eerste keer dat ik op een fiets zat was zes jaar geleden. Mijn vader was een voormalig downhiller en hij vroeg me “wil je mee mountainbiken?” Het was tijdens de paasvakantie en ik had zoiets van, “ok laten we het proberen!” Daarna wilde ik elke dag fietsen. Vroeg of laat zei mijn vader: “Dat is goed, maar ik ben moe, dus we moeten een wielerploeg bellen of zoiets,” en vanaf toen is alles heel snel gegaan.


Wat was je eerste fiets?
Ik kan me het merk niet echt herinneren, want mijn vader bracht hem mee naar huis. Hij kwam thuis van zijn werk, en hij bracht gewoon een fiets mee die hardtail 26” was. Voor mij was het niet belangrijk op welke fiets ik reed, ik wilde gewoon rijden! Ik herinner me niet echt het merk, maar ik zal altijd onthouden dat het een speciale fiets voor me was omdat het me mijn passie liet zien.

Wanneer was je eerste wielerwedstrijd?
Dus, mijn eerste fietswedstrijd was vijf jaar geleden. Het was in Italië. Het was een heel speciaal moment omdat ik als tweede eindigde in de sprint-finish. Ik was eerste en het andere meisje, in de bocht, sneed me af, en ik werd tweede met slechts een seconde. Vanaf dat moment was het vuur aan.

Kun je je de eerste keer nog herinneren dat je dacht: ‘mountainbiken wordt een groot deel van mijn leven’?
Ik denk dat het bij de eerste race was, want het vuur was echt aan. Voor die eerste race, hield ik ervan om te fietsen, maar ik wilde niet te veel tijd besteden aan reizen. Maar dit racegevoel, ik had het meteen, en ik wist dat ik elk weekend wilde racen!

Wanneer was de eerste keer dat je echt verdwaald was tijdens een fietstocht?
Dat was ook vijf jaar geleden, 2017, want na school besloot ik dat ik een grotere fietstocht wilde doen. Dus, ik begon er aan, maar toen begon het donker te worden. Ik was verdwaald in het bos. Ik was helemaal verdwaald, en het was in de winter, en het was behoorlijk koud. Mijn smart phone stond uit. Ik kon niemand bellen of op de kaart kijken waar ik was en het was gekkenwerk en ik kwam thuis in de duisternis en mijn ouders waren zo, zo boos. Maar ik zal me deze dag mijn hele leven herinneren, denk ik.

Wat is het eerste wat je pakt als je een stukje gaat fietsen?
Eigenlijk, mijn fiets denk ik – want dat is alles wat ik nodig heb voor een goede fietstocht.

Wat was je allereerste grote tocht met de fiets?
Mijn allereerste fietstocht met de fiets was naar de Timmelsjoch pas, in Oostenrijk. Het is ongeveer 3.000 meter klimmen in 100 kilometer. Maar het was behoorlijk groot in mijn eerste seizoen als fietser, en ik was de hele dag op pad en behoorlijk hongerig en moe toen ik thuis kwam.

Wie was je eerste wielerheld?
Oh, dat is moeilijk want ik kwam vrij laat in de sport. Er waren veel helden waar ik tegenop keek en waar ik al tegen racete. Ik denk Mathieu van der Poel, ik vond het heel indrukwekkend dat hij in drie verschillende disciplines won, dus dat vind ik heel knap.

Laatste race

Wat was je laatste race?
Ik bedoel, ik had het seizoen gepland, en mijn plan was om het in Elba af te sluiten met de Marathon World Champs. Maar ik denk dat het mijn echte laatste wedstrijd was, want daarna had ik een leuke wedstrijd gedaan, maar ik had me niet echt voorbereid dus het was niet echt een wedstrijd. Dus, dat was mijn laatste race, Marathon World Champs. En het was best een goede race om het seizoen weer met de regenboogstrepen af te sluiten. Ik maakte indruk op mezelf met mijn mentale kracht. Ik heb echt mijn grenzen overwonnen.

Wat is je laatste maaltijd voorafgaand aan een grote dag op de fiets?
De avond ervoor maak ik graag een zelfgemaakte pizza van speltmeel en veel groenten, cashewnoten. ’s Morgens heb ik een grote pot havermout met banaan nodig en dan ben ik klaar om te gaan.

Wanneer was de laatste keer dat je ergens totaal nieuw en verrassend hebt gereden?
Uhm, dat is moeilijk… ik denk dat dat eigenlijk in Elba was, Oh nee! Het was niet in Elba! Het was in mijn huis in Oostenrijk. Een vriend zei dat we naar de Servine gingen, dat is een vallei in Tirol. Ik zei: “Oké.” Ik weet overal naartoe te gaan en hij zei “nee, ik heb een nieuwe weg gevonden,” en het was zo indrukwekkend. Hij toonde me een nieuw pad. We reden een uur omhoog en omhoog en omhoog, toen waren we op de top en het uitzicht was prachtig. Dat was de laatste keer op een nieuwe plek.

Wat was je beste tijd op een fiets?
Ik denk dat er goede fietsritten zijn en er zijn slechte fietsritten. Ik denk dat de beste, er is niet één beste omdat de beste altijd in de flow is en dat kan gebeuren in training, dat kan gebeuren in racen – je sluit gewoon al het andere buiten, je concentreert je en je voelt gewoon je hartslag, je benen, benen branden, je hoort jezelf ademen en je denkt aan niets anders dan rijden.

Wat was je beste fietsrace, of evenement?
Ik denk dat het Elba moet zijn, omdat de Marathon World Champs. Natuurlijk ben ik een crosscountry rijder en ik hou ervan om crosscountry te rijden maar als je iets nieuws uitprobeert en je probeert het tijdens de marathon World Champs, en het werkt dan is het een vrij cool gevoel omdat je echt je limieten en jezelf moet overwinnen. Bij deze wedstrijd moest ik dat doen omdat ik geen ervaring had met de tactiek, met de voeding tijdens het racen en het lukte verrassend genoeg allemaal. En dit gevoel, het overwinnen van mijn limieten dat is waar ik elke dag naar op zoek ben.

Wat is de beste trip die je ooit hebt meegemaakt?
Dat is moeilijk, ik denk dat het best gaaf was toen ik de eerste keer naar het Gardameer in Italië ging. Het was vijf jaar geleden en alles was nieuw voor me en toen ging ik naar het Gardameer en mijn vader liet me de bergen zien, we gingen naar de top en rond de berg. Ik heb zulke goede herinneringen aan die dagen omdat we elke dag andere paden probeerden en een andere weg naar boven.

Wie is, volgens jou, de beste fietser ooit?
Hmmm, dat is moeilijk want ik denk dat er in elke discipline grote legendes zijn.

Wat is de beste fiets die je ooit hebt gehad?
Dat is makkelijk, ik heb net mijn nieuwe Cannondale fietsen uitgeprobeerd, met de Scalpel.

Wat zou het beste advies zijn dat je een jongere versie van jezelf zou geven?
Ik zou tegen mijn jongere ik hetzelfde zeggen als wat ik nu tegen mezelf zou zeggen, omdat ik het nog steeds niet geleerd heb … in het leven moet je vertrouwen hebben in je beslissingen en zelfs als het soms lijkt alsof het de verkeerde beslissing was of het lijkt alsof oh, ik heb een fout gemaakt. Uiteindelijk is er een weg voor je, en je moet deze weg gaan en het zal je leiden naar het punt waar ik nu ben en ik ben op een heel goed punt in mijn leven op dit moment. Dus, vertrouw gewoon op jezelf, op je toekomst en de weg die er voor je is.

Bron : PM

Foto’s : Salva Moreno

ENGLISH VERSION (ORIGINAL)

Mona Mitterwallner has a fire inside her that is fueled by a passion and drive to be the best in the world. In 2021 , she won just about every major XC race. Mona capped off her season with a win in Elba, Italy — claiming her throne as the undisputed champion of the MTB Marathon World Championships. Humble off the bike, Mitterwallner is a force to be reckoned with when she clips in and locks her vision onto the trail ahead, a view scarcely obstructed by a rival thus making her a perfect fit for the (Cannondale) team. Mona, let us be the first to say; WELCOME TO THE FAMILY!

First

When was the first time you rode a bike?
The first time I rode a bike was six years ago. My dad was a former downhiller and he asked me ‘do you want to join for a mountain bike ride’ It was during the easter holidays I was like, “ok let’s try!” After that, I wanted to ride my bike every single day. Sooner or later my dad said, ‘That’s fine, but I’m tired, so we have to phone a cycling team or something like that,’ and then everything went very fast from there.

What was your first bike?
I don’t really remember the brand because my dad brought it home. He came home from work, and he just brought this bike that was hardtail 26. For me it wasn’t important which bike I rode, I just wanted to ride! I don’t really remember the brand, but I will always remember that it was a special bike for me because it showed me my passion.

When was your first bike race?
So, my first bike race was five years ago. It was in Italy. It was a really special moment because I finished second in the sprint finish. I was first and the other girl, in the corner she cut me off, and I got second by just a second. From there, the fire was on.

Can you remember the first time you thought, ‘riding a bike is going to be a big part of my life’?
I think it was at the first race, because the fire was really on. Before that first race, I loved to ride my bike, but I didn’t want to spend too much time traveling. But this race feeling, I got it in the first moment, and I knew I wanted to race every single weekend!

When was the first time you were genuinely lost on a bike ride?
That was also five years ago, 2017 because after school I decided I wanted to do a bigger bike ride. So, I started on one, but then it started to become dark. I was lost in the forest. I was completely lost, and it was in the wintertime, and it was pretty cold. My smart phone switched off. I couldn’t phone someone or look at the map where I am and it was crazy and I came home in the darkness and my parents they were so, so angry. But I’ll remember this day for my whole life, I guess.

What’s the first thing you grab when you go for a bike ride?
Actually, my bike I think — because that’s all I need for a good bike ride.

What was your very first big trip with your bike?
Ok my very first bike trip with my bike was to Timmelsjoch pass, in Austria. It’s about 3,000 meters of climbing in 100 kilometers. But it was pretty big in my first season as a bike rider, and I was out the whole day and pretty hungry and tired when I came home.

Who was your first cycling hero?
Oh, that’s difficult because I came into the sport pretty late. There were a lot of heroes I looked up to and I was racing against them already. I think Mathieu van der Poel, I think it was quite impressive that he won in three different disciplines, so I really like that.

Last

What was your last race?
I mean, I planned the season, and my plan was to finish it in Elba with the Marathon World Champs. But I think it was my real last race because after that I had done a fun race, but I didn’t really prepare so it wasn’t really a race. So, that was my last race, Marathon World Champs. And it was quite a good race to end the season with the rainbow stripes again. I impressed myself with my mental strength. I really overcame my limits.

What’s your last meal prior to a big day on a bike?
In the evening before I like to make a self-made pizza made of spelt flour and a lot of vegetables, cashew nuts. In the morning I need a big pot of oatmeal with banana and then I’m ready to go.

When was the last time you rode somewhere completely new and surprising?
Uhm, that’s difficult…I think that was actually in Elba, Oh no! It wasn’t in Elba! It was in my home in Austria. A friend said we are going to the Servine, which is a valley in Tyrol. I said “ok.” I know everywhere, everyplace to go and he said ‘no, I found a new way,’ and it was so impressive. He showed me a new path. We rode one hour up and up and up, then we were on the top and the view was stunning. That was the last time in a new place.

Best

What was your best time on a bike?
I think I mean there are good bike rides, there are bad bike rides. I think the best, there is not one best because the best is always in the flow and that can happen in training, that can happen in racing – you just shut out everything else, you focus and you just feel your heartbeat, your legs, legs burning, you hear yourself breathing and you don’t think of anything else than riding.

What was your best bike race, or event?
I think it has to be Elba because the Marathon World Champs. Of course, I’m a cross-country rider and I love to ride cross-country but when you try out something new then you try it at marathon World Champs, and it works out then it’s pretty cool feeling because you have to really overcome your limits and yourself. At this race I had to do that because I wasn’t experienced with the tactics, with the nutrition during racing and all surprisingly worked out. And this feeling, overcoming my limits that’s what I’m looking for every day.

What’s the best trip you’ve ever been on?
That’s difficult, I think it was pretty cool when the first time I went to lake Garda in Italy. It was five years ago and there was everything new for me and then I went to lake Garda and my dad showed me the mountains, we went up to the top and around the Mountain. I have such good memories of those days because every day we tried different trails and a different way up.

Who, in your opinion, is the best bike rider ever?
Hmmm, that’s difficult because I think in every discipline there are big legends.

What’s the best bike you have ever owned?
That’s easy, I just tried out my new Cannondale bikes, with the Scalpel.

What would be the best advice you would give a younger version of you?
I would tell my younger self the same as I would tell myself right now because I’ve still not learned it…in life you have to trust in your decisions and even if sometimes it seems like it was the wrong decision or it seems like oh, I’ve made a mistake. In the end there is a way for you, and you have to go this way and it will lead you to the point where I am now and I’m at a really good point in my life right now. So, just trust in yourself, in your future and the way that is there for you.

Source: PR Cannondale

Photos: Salva Moreno