Gaia Tormena wil scoren in de Eliminator en de Shorttrack

Gaia Tormena wil scoren in de Eliminator en de Shorttrack

possibile leggere questa intervista anche in italiano; You can also read this interview in English

Gaia Tormena is intussen drie keer wereldkampioene Eliminator geworden. We ontmoeten de sympathieke Italiaanse de dag na haar wereldbekerwedstrijd in Nove Mesto Na Morave aan de bus van haar sponsor, Vittoria. We hadden een leuke babbel met haar.

Gaia, de Eliminator is duidelijk de discipline die het best beheerst in het mountainbike?

 • Ja, het past momenteel het best bij mij. Al lang heb ik een supersnelle start in de benen en technische skills. Het geeft me ook de beste resultaten zoals nu met wereldbekers en de wereldkampioenschappen.

Ga je nu al de wereldbekerwedstrijden rijden dit seizoen, ook het wereldkampioenschap?

 • Ik rijd al de wereldbekerraces en het wereldkampioenschap in Indonesië.

Hier in Nove Mesto reed je de wereldbekerrace cross-country. Wat denk je daarvan?

 • Hier vind je de mooiste parcours terug van het hele wereldbekercircuit. Als kind droomde ik daar al van. Vorig jaar toen ik hier voor de eerste keer kwam, ik was super enthousiast. Zeker omdat ik ook bij de U23 de shorttrack kon rijden. Dit sluit het best aan met wat ik doe met de Eliminator. Het is één van mijn belangrijkste doelen dit jaar. Het is langer dan de Eliminator, maar korter dan de cross-country. Ik finishte als 22 ste, dat was niet het resultaat waar ik op gehoopt had. Maar dit is een begin en ik wil eraan werken om nog beter te worden en zo ook een betere positie te behalen. In de XCO startte ik goed, omdat ik dat goed kan door de Eliminator. Ik startte in de kopgroep en verloor dan plaatsen. Uiteindelijk werd ik 69 ste. Dat is niet meteen een goede uitslag. Maar ik onthoud de goede dingen uit de race. Ik ben gelukkig met wat ik deed. Ik was geconcentreerd aan het rijden en dat doet me plezier. Ik was ook goed in de afdaling en dat geeft me een goed gevoel.

Heb je nu ook ambitie om wereldkampioene shorttrack te worden?

 • Misschien(lacht). Het is nog te vroeg om daar iets over te zeggen. Maar in de toekomst wil ik er zeker voor gaan en wordt het één van mijn hoofddoelen samen de Eliminator.

Wat stelt het mountainbiken voor in Italië?

– Wielrennen in het algemeen is populair. Het wegwielrennen is populairder dan het mountainbike. Maar de Italiaanse federatie doet goed haar best om de sport aantrekkelijk te maken. Ik hoop dat mountainbike in de toekomst. En ik probeer dat mee te promoten met mijn resultaten in de Eliminator.

Er is ook een wereldbekerrace in eigen land, in Val di Sole. Uiteraard wil je daar scoren voor eigen volk?

 • Ja, ik zal er zijn. Zoals ik al zei, zal dat voor de shorttrack zijn. Ik hou van de shorttrack in Val di Sole. Ik weet niet of het nog dezelfde zal zijn als de voorgaande jaren, maar hoedanook wil ik daarvoor trainen. Mijn best doen voor een goed resultaat omdat daar allemaal Italiaanse fans zullen zijn. Iedereen zal er goed willen zijn en dat wil ik ook.

Gaia, we wensen jou nog veel succes dit seizoen en de komende jaren.

Interview : Erik Braeken
Foto’s: Luc Wilms

Gaia Tormena wants to score in Eliminator and Shorttrack

Gaia Tormena has since become a three-time World Eliminator champion. We met the affable Italian the day after her World Cup race in Nove Mesto Na Morave at the coach of her sponsor, Vittoria. We had a nice chat with her.

Gaia, the Eliminator is clearly the discipline best mastered in mountain biking?

 • Yes, it suits me best at the moment. For a long time I have had super fast starts in my legs and technical skills. It also gives me the best results like now with World Cups and World Championships.

Will you be riding all the World Cups this season, including the World Championships?

 • I am already riding the World Cup races and the World Championships in Indonesia.

Here in Nove Mesto, the World Cup racen you was riding cross-country. What do you think about that?

 • Here you can find the most beautiful courses in the whole World Cup circuit. As a child, I already dreamed of that. Last year when I came here for the first time, I was super excited. Especially because I could also ride the shorttrack at the U23. This fits best with what I do with the Eliminator. It’s one of my main goals this year. It’s longer than the Eliminator, but shorter than cross-country. I finished 22nd, which was not the result I had hoped for. But this is a start and I want to work on getting even better to get a better position as well. In the XCO I started well, because I can do that well through the Eliminator. I started in the leading group and then lost places. In the end, I finished 69th. That’s not an immediately good result. But I remember the good things from the race. I am happy with what I did. I was focused riding and that gives me pleasure. I was also good in the downhill and that makes me feel good.

Do you now also have ambitions to become world shorttrack champion?

 • Maybe(laughs). It’s too early to say anything about that. But in the future I definitely want to go for it and it will be one of my main goals together the Eliminator.

What does mountain biking represent in Italy?

Cycling in general is popular. Road cycling is more popular than mountain biking. But the Italian federation is doing a good job to make the sport attractive. I hope mountain biking in the future. And I try to help promote that with my results in the Eliminator.

There is also a World Cup race at home, in Val di Sole. Obviously you want to score there in front of your own people?

 • Yes, I will be there. As I said, it will be for shorttrack. I love the shorttrack in Val di Sole. I don’t know if it will be the same as previous years, but anyway I want to train for that. Do my best for a good result because there will be all Italian fans there. Everyone will want to be good there and so will I.

Gaia, we wish you continued success this season and in the coming years.

Interview : Erik Braeken
Photos: Luc Wilms

Gaia Tormena vuole fare centro in Eliminator e Shorttrack

Gaia Tormena è diventata tre volte campionessa mondiale di Eliminator. Abbiamo incontrato la simpatica italiana all’indomani della sua gara di Coppa del Mondo a Nove Mesto Na Morave presso l’allenatore del suo sponsor, Vittoria. Abbiamo fatto una bella chiacchierata con lei.

Gaia, l’Eliminator è chiaramente la disciplina che padroneggia meglio nella mountain bike?

 • Sì, al momento mi si addice di più. Da tempo ho nelle gambe e nelle capacità tecniche partenze velocissime. Inoltre, mi dà i migliori risultati, come ora con la Coppa del Mondo e i Campionati del Mondo.

In questa stagione correrà tutte le Coppe del Mondo, compresi i Campionati del Mondo?

 • Sto già partecipando alle gare di Coppa del Mondo e ai Campionati del Mondo in Indonesia.

Qui a Nove Mesto, la gara di Coppa del Mondo era di cross-country. Cosa ne pensi?

 • Qui si trovano i percorsi più belli di tutto il circuito di Coppa del Mondo. Da bambino lo sognavo già. L’anno scorso, quando sono venuto qui per la prima volta, ero super eccitato. Soprattutto perché potevo correre anche sullo shorttrack degli U23. Questo si adatta meglio a ciò che faccio con l’Eliminator. È uno dei miei obiettivi principali di quest’anno. È più lungo dell’Eliminator, ma più corto del cross-country. Sono arrivato 22°, non il risultato che speravo. Ma questo è un inizio e voglio lavorare per migliorare ancora per ottenere una posizione migliore. Nell’XCO ho iniziato bene, perché posso fare bene nell’Eliminator. Sono partito nel gruppo di testa e poi ho perso posizioni. Alla fine sono arrivato 69°. Non è un risultato immediatamente positivo. Ma ricordo gli aspetti positivi della gara. Sono contento di quello che ho fatto. Ero concentrato e questo mi fa piacere. Sono stato bravo anche in discesa e questo mi fa sentire bene.

Ora hai anche l’ambizione di diventare campione del mondo di short track?

 • Forse (ride). È ancora troppo presto per dirlo. Ma in futuro voglio sicuramente riuscirci e sarà uno dei miei obiettivi principali insieme all’Eliminator.

Cosa rappresenta la mountain bike in Italia?

– Il ciclismo in generale è popolare. Il ciclismo su strada è più popolare della mountain bike. Ma la federazione italiana sta facendo un buon lavoro per rendere questo sport attraente. Spero che la mountain bike abbia un futuro. E cerco di contribuire a promuoverlo con i miei risultati nell’Eliminator.

C’è anche una gara di Coppa del Mondo in casa, in Val di Sole. È ovvio che vuoi fare centro lì, davanti alla tua gente?

 • Sì, ci sarò. Come ho detto, sarà una gara di short track. Adoro lo short track della Val di Sole. Non so se sarà come gli anni scorsi, ma comunque voglio allenarmi per questo. Fare del mio meglio per ottenere un buon risultato perché ci saranno tutti i tifosi italiani. Tutti vorranno fare bene e anch’io.

Gaia, ti auguriamo di continuare ad avere successo in questa stagione e nei prossimi anni.

Intervista: Erik Braeken
Foto: Luc Wilms