Didi de Vries versterkt komend seizoen het KTM BikeVision team

Didi de Vries versterkt komend seizoen het KTM BikeVision team

Didi de Vries zal komend seizoen uitkomen voor het KTM BikeVision team.  Hoog tijd om kennis te maken met de Nederlandse belofte die in de winter ook in het veld actief is. 

You also find the English version below

Het voorbije seizoen van Didi was wisselvallig.  ‘Mijn afgelopen seizoen was met veel ups en downs. Ik had enkele goede wedstrijden zoals Spaarnwoude, Houffalize en het NK eliminator (waar ik het brons pakte). Maar het waren veelal mentaal lastige races voor mij. Doordat ik van ver moest terugkomen was ik in een flinke negatieve spiraal beland. Ik wilde zo graag goed presteren en trainde daar ook hard voor, maar tegelijkertijd had ik ook een soort faalangst ontwikkeld. Als ik verzuurde durfde ik niet meer door te bijten en mezelf als het ware een schop onder de kont te geven. Hierdoor zakte ik vaak, na een super start, helemaal terug naar achteren. Gelukkig leer je hier van en word je er alleen maar sterker van!’aldus Didi.

Nieuwe trainsters

Maar niet getreurd het nieuwe seizoen zal ze aan de slag gaan met nieuwe trainsters en als voorbereiding rijdt ze een aantal cyclocrossen.‘Voor het nieuwe seizoen ben ik aan de slag gegaan met 2 nieuwe trainsters. Zij begeleiden mij met mijn trainingen, maar helpen mij ook met het leren luisteren naar mijn lichaam. Iets wat heel belangrijk is met mijn chronische schildklieraandoening. Momenteel rijd ik crossen om de winter door te komen. Ik vind het crossen erg leuk om te doen en je wordt er behoorlijk explosief en sterk van. Ik denk zeker dat het bijdraagt aan worden van een sterkere mountainbikester. Het feit dat je op nul begint en je weg van achter naar voren moet banen maakt je mentaal sterk. Het crossen gecombineerd met duur- en krachttraining door de week is hoe ik mijn winter doorkom,’vertelt de Vries.

Doelen 

Natuurlijk wil ze het volgend seizoen nog beter presteren.  ‘Komend seizoen wil ik proberen mooie uitslagen te rijden in de 3nations cup om zo meer UCI punten te sprokkelen, want ik zou graag de Europese wereldbekers willen rijden. Een mooie startpositie is dan ook zeer welkom; Verder wil ik graag een mooie uitslag willen rijden op het NK, omdat ik laatstejaars belofte ben en er eindelijk een apart NK voor de belofte vrouwen is. Verder zijn mijn doelen om weer zo gezond en fit mogelijk aan de start te verschijnen van wedstrijden, om ze vervolgens volledig naar mijn kunnen uit te rijden,’haalt Didi aan.

Met GripgGrab naar Portugal

Didi mocht voor GripGrab, haar sponsor, ook naar Portugal als fotomodel voor een reclameshoot. ‘Dat was gaaf! Echt heel gaaf! Ik werd een week voor vertrek gecontacteerd door GripGrab of ik zin had om mee te gaan naar Portugal. Ze zochten nog een dame om het gezelschap te volledigen. De bedoeling was dat Tim (het andere model) en ik verschillende ritten door de verschillende landschappen in de Algarve zouden fietsen. Tijdens de ritten werden we op verschillende locaties gefotografeerd om reclame te maken voor verschillende merken, maar ook om de Algarve te presenteren als perfecte locatie voor trainingskampen. We wisselden wegritten af met een fantastische dag op de mountainbike, want naast de prachtige wegen over de toppen van de bergen voor de racefiets, lagen er ook fantastische mountainbike/enduro trails. Op die dag heb ik echt mijn hart uitgeleefd op de afdalingen. Het team van GripGrab heeft de reis echt super goed verzorgd. De hotels waren perfect, het eten was lekker (en dat moet je weten dat ik echt een heel moeilijke eter ben). Eigenlijk was alles tot in de puntjes verzorgd. De crew was echt heel aardig. Ik heb echt een super week gehad. Heel onverwachts, maar echt fantastisch!’ vertelt de Nederlandse belofte enthousiast.

Team

Over de groepssfeer en de samenwerking met haar nieuw team is Didi heel tevreden. ‘De sfeer binnen het team is echt heel fijn. Al vanaf het eerste moment voelde het als een grote familie en dat is ook zoals het hoort, vind ik. Iedereen kan goed met elkaar overweg en we gunnen elkaar allemaal het beste. Op het teamweekend hebben we verschillende activiteiten gedaan en de samenwerking en sfeer was echt top. We hebben veel gelachen en plezier gehad, maar daarbij helpen we ook elkaar met tips en ideeën. Bij KTM is de groepssfeer echt heel tof. Dit is iets wat ik heel belangrijk vind  binnen een team! Op lange termijn zou ik graag mijn boterham willen verdienen met het fietsen. Ik zou graag de top willen bereiken. Naast het mountainbiken trekt het veldrijden mij ook enorm. Ik ga hier ook proberen stap voor stap meer in te glijden. Hopelijk kan ik beide sporten ooit op topniveau beoefenen,’besluit Didi de Vries.

Foto’s: Patricia Cristens en Cees Sinke

Didi de Vries strengthens the KTM BikeVision team

Didi de Vries will ride for the KTM BikeVision team next season.  High time to get acquainted with the Dutch promise which also rides cyclocross during the winter. 

The past season of Didi was unstable.  My last season was with a lot of ups and downs. I had some good races like Spaarnwoude, Houffalize and the NC eliminator (where I took the bronze). But they were mostly mentally difficult races for me. Because I had to come back from far away I ended up in a big negative spiral. I wanted to perform so well and trained hard for that, but at the same time I had also developed a kind of fear of failure. When I was souring I didn’t dare to bite anymore and give myself a kick under my ass as it were. Because of this I often dropped all the way back, after a super start. Fortunately you learn from this and you only get stronger from it,’ Didi says.

New trainers

But don’t worry about the new season she will start working with new trainers and in preparation she will ride a number of cyclocrosses.’For the new season I’ve started working with 2 new trainers. They guide me through my training sessions, but also help me to learn to listen to my body. Something that is very important with my chronic thyroid disease. At the moment I am riding races to get through the winter. I like cyclocross very much to do and it makes you pretty explosive and strong. I certainly think that it contributes to become a stronger mountainbiker. The fact that you start at zero and your way from back to front must jobs makes you mentally strong. Crossing combined with endurance and strength training during the week is how I get through my winter,’ says de Vries.

Goals 

Of course she wants to perform even better next season.  Next season I want to try and get some nice results in the 3nations cup to get more UCI points, because I would like to ride the European world cups. A nice starting position is therefore very welcome. Furthermore I would like to have a nice result on the NC, because I am last year’s promise and there is finally a separate NC for the promise women. Furthermore, my goals are to be as healthy and fit as possible at the start of races to appear, in order to drive them to my full potential,’ Didi quotes.

With GripgGrab to Portugal

Didi was also allowed to go to Portugal for GripGrab, her sponsor, as a model for an advertising shoot. That was cool! Really cool! A week before departure I was contacted by GripGrab if I felt like going to Portugal. They were looking for a lady to complete the company. The intention was that Tim (the other model) and I would cycle through the different landscapes in the Algarve. During the rides we were photographed at different locations to advertise different brands, but also to present the Algarve as a perfect location for training camps. We alternated road rides with a fantastic day on the mountain bike, because besides the beautiful roads over the peaks of the mountains for the racing bike, there were also fantastic mountain bike/enduro trails. On that day I really had my heart out on the descents. The team of GripGrab really took care of the trip very well. The hotels were perfect, the food was good (and you should know that I am really a very difficult eater). Actually everything was taken care of down to the last detail. The crew was really nice. I really had a super week. Very unexpected, but really fantastic,’ says the Dutch promise enthusiastically.

Team

Didi is very satisfied with the group atmosphere and the collaboration with her new team.’The atmosphere within the team is really nice. From the very first moment it felt like a big family and I think that’s the way it should be. Everyone gets along well and we all give each other the best. During the team weekend we did several activities and the cooperation and atmosphere was really great. We laughed a lot and had fun, but we also help each other with tips and ideas. At KTM, the group atmosphere is really great. This is something I find very important within a team! In the long run I would like to earn my living by cycling. I would like to reach the top. Besides mountainbiking, cyclo-cross riding also attracts me enormously. I’m also going to try to slide in more step by step. Hopefully I will one day be able to practice both sports at top level,’ concludes Didi de Vries.

Photo’s: Patricia Cristens and Cees Sinke